Användarvillkor för tjänsten ”städabonnemang” – privatkund hos Strykfritt AB Städning Stockholm

Säljare av tjänst städabonnemang: Strykfritt AB
Tullgårdsgatan 10
116 68 Stockholm
Org. Nr 556797-4471

Sidan innehåller samtliga användarvillkor för tjänsten som kunden har läst, godkänt och accepterat innan man ingått avtal med Strykfritt AB Städning stockholm om ett städabonnemang via ett online-formulär direkt på hemsidan och som ifylles innan provstädningen. Avtalet gäller från det att kunden fyllt i formuläret med sitt personnummer och namn.

Den så kallade kontraktsskrivningen (kundens ifyllande av formuläret) sker elektroniskt och kunden ger sitt fulla medgivande att avtalet är fullt juridiskt bindande trots att den saknar kundens eller Strykfritt AB:s och dess representanters fysiska underskrift. Bara ett personnummer per hushåll får stå på avtalet. Kunden medger att denna noga läst igenom avtalet och användarvillkoren för tjänsten som presenteras här, kunden förstår avtalet och användarvillkorens innebörd och godkänner samt samtycker till samtliga punkter som avtalet och användarvillkoren innefattar.

Kunden lovar att självmant uppdatera sin kontaktinformation och speciellt sin e-postadress så fort den har ändrats och kunden kommer att uppdatera sig själv om nyheter och händelser inom bolaget på Strykfritt AB:s hemsida www.strykfritt.se. Kunden kan inte åberopa att den inte fått viktig information gällande ledighet, fakturor, påminnelser och annan viktig info från företaget på sin e-post oberoende av orsaken till detta.

Följande punkter som behandlas i användarvillkoren för tjänsten städning Stockholm:

1.  Provstäd och kontraktsskrivning och kommunikation mellan Strykfritt AB och kund
2.  Avtalets löptid och utformning
3.  Automatiskt skatteavdrag för privatpersoner
4.  Kundens städabonnemang –  rekommenderade städfirmor stockholm
5.  Tidsåtgång för städ och städtid
6.  Städtid och städdag
7.  Städmallen – städupplägget
8.  Semester och ledighet hos Strykfritt AB
9.  Boka och avboka städ (uteblivna städningar pga. ej åtkomst)
10. Åtkomst till städobjekt
11. Den anställde och procedurer kring sekretess, nycklar och larmhantering
12. Priser och fakturering
13. Reklamationer och försäkringar
14. Kompensation och prisavdrag
15. Uppsägning
16. Tvist

1. Provstäd för  rekommenderade städfirmor stockholm och kontraktsskrivning samt kommunikation mellan Strykfritt AB städning Stockholm och kund

Strykfritt AB säljer städtjänster under domännamnet Strykfritt.se. Kunden har ett städobjekt som Strykfritt AB har godkänt att utföra en provstädning i. Strykfritt AB och kunden är insatta i städobjektets lokalyta samt har accepterat de olika städmoment som ingår i städobjektet. Man har från bägge parter accepterat städtid, städdag samt beräknad städfrekvens och städupplägg. Kunden har en provstädning på en bestämd dag och tid. Denna dag och tid blir kundens fasta dag och tid vid fortsatt ordinarie städning och kan inte ändras utan Strykfritt AB:s skriftliga godkännande via mail.

Kunden har noga kontrollerat att tiden för provstädningen passar hela hushållet månader framöver då provstädningen utfaller på samma dag och samma tid som kundens fortsatta ordinarie städning. Kunden är medveten att Strykfritt AB jobbar I veckosystem, jämn eller ojämn vecka och kunden har alltid kvar sin bestämda vecka under hela abonnemangstiden om inget annat avtalas. Kunden måste därför själv hålla koll på om man har städning på jämn eller ojämn vecka, speciellt vid semestertider, nyår och andra uppehåll under året.

Provstädningen – den första städningen, kan kunden avboka och omboka utan kostnad om det görs minst 24 timmar innan Strykfritt AB kommer till kund. Avbokningen är kostnadsfri och man behöver ej uppge orsak till avbokningen men ska ske via sms och mail till arbetsledaren som man haft kontakt med för att inte full kostnad ska utgå för avbokningen Provstädningen är en prova på tjänst som är helt förutsättningslös och kunden kan välja att inte fortsätta tjänsten utan någon som helst motivering. Detta gäller endast första städningen. Provstädningen är icke bindande som sagts, men kunden måste själv komma in med ett mail att kunden avbeställer fortsatt städning senast 5 dagar efter provstädningen.

Uppsägningen tas endast emot via e-mail. Kommer inte en uppsägning inom 5 dagar så uppstår ett tillsvidare städabonnemang per automatik med ordinarie uppsägningstid. Priset för en provstädning är enligt ordinarie timtaxa (eventuella rabatter på provstädningen kan finnas och står då på hemsidan under priser städning.) Vid provstädningen tilldelas en städermedarbetera som kommer vara den fasta städpersonen som besöker hushållet. En tillfällig städmedarbetare kan komma på fråga om den ordinarie är sjuk eller på semester – men dock bara vid godkännande av kunden. Kunden kan avsäga sig den icke ordinarie städmedarbetaren och kommer då ej påföras några kostnader för utebliven städning – ej heller räknas kundens nej som en kostnadsfri avbokning för städtillfället utan de kostnadsfria avbokningarna behålls utan någon som helst ändring.

Kunden ska vid kontraktsskrivning uppge en e-postadress som man har tillgång till även under sin ledighet och semester. Detta är viktigt då all kommunikation sker elektroniskt mellan kund och Strykfritt AB. Uppger kunden en jobbadress eller någon annan adress som den inte har tillgång till under en viss tid så kan kunden inte åberopa att viktig information från Strykfritt AB inte nått kunden. Detta gäller t.ex. vid ändringar i avtalstexten och vid information om ledighet och semester. Användarvillkoren för avtalet kan ändras av bolaget när som helst. Vid förändringar i avtalstexten och/eller i användarvillkoren mailas inget nytt avtal eller användarvillkor ut, utan man meddelar bara via mail att en ändring skett under en viss punkt. Alla ändringar mailas till av kund uppgivna email-adress (den adress som uppges vid tecknande av avtal om städabonnemang). Kunden har sedan 15 dagar på sig att skriftligen (via mail går bra) påpeka att man inte godkänner ändringarna. Om kunden ej kommit in med något meddelande anser bägge parter att ändringarna har accepterats.

2. Avtalets löptid och utformning

Avtalet mellan kund och Strykfritt AB löper på tillsvidare. Uppsägning av avtalet –  rekommenderade städfirmor stockholm, ska ske skriftligen via mail. Ej via sms eller per telefon. Uppsägningstiden är 15 dagar från att kunden skickat in uppsägningen. OBS! Avtalet är endast giltigt då kunden fått klartecken av en arbetsledare och bägge parter har kommit överens om när arbetet ska påbörjas. Kunden måste lämna ett giltigt personnummer vid kontraktsskrivning. De personnummer som uppges kommer sedan att användas för skatteavdraget om kunden önskat så. Skatteavdraget sker direkt på fakturan. Kunden får INTE lämna fältet tomt eller skriva något annat.

3. Automatiskt skatteavdrag för privatpersoner

Kunder som önskar det automatiska skatteavdraget för privatpersoner får automatiskt 50 % RUT-avdrag per timme för städningen. Kunden kan begära avdrag på en annan person i hushållet som bor på denna adress och har det som sitt hem. Den andra eller de andra personer får då i så fall inkomma med ett mail där man meddelar att man önskar skatteavdrag på sig själva också, Tillsammans med kunden får dessa personer välja hur avdraget ska fördelas procentuellt. Tex att man drar 50% på kunden och 50% på kunden partner. Man måste alltså bestämma procentsats som gäller tillsvidare. Denna procentsats kan ändras men inte från gång till gång utan max 3 gånger per år. Om den andra personen nekas avdrag är det alltid kundens skyldighet att DIREKT ta den ekonomiska smällen som ett nekande av skatteavdrag innebär. Oberoende av vilken anledning den andra personen blivit nekad avdrag.

Om ett felaktigt personnummer lämnas eller om kunden redan utnyttjat skatteavdraget (gäller också det andra personerna i hushållet som avdragets söks på) och inte meddelat oss detta i förväg (innan utförd städning) kommer Strykfritt AB att ta extra betalt för sin städtjänst och även fakturera ut den del som skulle ha täckts av Skatteverket. Samma sak gäller om Skatteverket nekar kunden ( och de personerna i hushållet vilka Strykfritt AB söker skatteavdrag på) ersättning av olika skäl. Oberoende av skäl till att Skatteverket nekar skatteavdrag så kommer Strykfritt AB direkt fakturera ut en extra faktura på den summa kunden har blivit nekad skatteavdrag på plus en administrativ avgift på 100 kr i timmen. Kunden måste betala den timpriset utan skatteavdrag plus administrationsavgiften per timme även om kunden har rätt I själva sakfrågan – d.v.s. har rätt till skatteavdrag, det är Skatteverkets första beslut som ligger till grunden för om Strykfritt AB ska skapa en extra faktura. Har Skatteverket sagt nej till avdrag första gången är det detta beslut som gäller och kunden accepterar att direkt betala den extrafaktura som ställs ut. Strykfritt AB kommer inte lägga sig I Skatteverkets beslut och inte heller ifrågasätta det. All kontakt med Skatteverket tar kunden själv. Och I det fall där ett beslut ändras gällande skatteavdrag av Skatteverket, kommer givetvis Strykfritt AB att betala tillbaka den extra inbetalda summan till kunden.

Kunden lovar att denne har kontrollerat med Skatteverket att kunden och de personer som Strykfritt AB söker skatteavdrag på har full avdragsrätt för hushållsnära tjänster i sitt hem. Kunden lovar också att ha koll om dennes eventuella avdragsrätt förverkas eller tas bort och lovar att meddela Strykfritt AB per omgående i fall om det sker. Kunden måste själv meddela om denne INTE önskar skatteavdraget. Detta gäller under kundens hela abonnemangstid. Meddelar kunden inte Strykfritt AB om eventuella ändringar I avdragsrätten gällande rutavdraget I tid (innan en ordinarie faktura har sin förfallodag) avsäger sig kunden rätten till skatteavdrag för alla fakturor som är förfallna. Strykfritt AB kommer inte
kunna ändra några fakturor som är förfallna utan kunden får betala hela fakturan plus den extra faktura som ställs ut. Med ändringar menas adressändring, namnbyte och andra kunduppgifter som står på fakturan.

OBSERVERA! Strykfritt AB KAN ENDAST SÖKA SKATTEAVDRAG DÅ MAN FÅR BETALT. KUNDER SOM EJ BETALAR FÖR SIN hem rekommenderade städfirmor stockholm ELLER AVBOKNING (OM AVBOKNINGEN INTE ÄR KOSTNADSFRI) INOM 30 DAGAR FRÅN SISTA BETALNINGSDATUM PÅ FAKTURAN AVSÄGER SIG SIN RÄTT ATT VIA Strykfritt AB SÖKA SKATTEAVDRAG FÖR SIN hem rekommenderade städfirmor stockholm.  DET GÖR ATT Strykfritt AB FAKTURERAR RESTERANDE BELOPP PLUS 100 KR PER TIMME I ADMINISTRATIONSAVGIFT PÅ DET ANTAL TIMMAR SOM ÅTERFINNS PÅ FAKTURAN. OM KUNDEN HAR EN AVBOKNING DÄR SKATTEAVDRAG INTE KAN SÖKAS OCH KUNDEN INTE BETALAR DEN AVBOKNINGSKOSTNADEN SÅ LÄGGS BARA DEN ADMINISTRATIVA AVGIFTEN (100 KR/TIM) PÅ TIMPRISET FÖR AVBOKNINGEN.

4. Kundens städabonnemang –  rekommenderade städfirmor stockholm

Samtliga kunder, gamla som nya, har ett städabonnemang hos Strykfritt AB. Städabonnemanget är utformat att man har en och samma person som kommer till kunden. Städabonnemanget är fast och kan inte ändras. Det är ett krav från Strykfritt AB och en garanti från kunden att kunden kontrollerat att det passar bra att Strykfritt AB kommer till bostaden vid den här tidpunkten och just den här dagen i framtiden under en längre tid – minst 3 månader. Provstädningen utfaller alltid på den dagen och tiden fortsatt städning kommer vara på. Om en provstädning utfaller på en annan dag än den ordinarie kommande städningen ska detta bestämmas I förväg med en arbetsledare, ej per telefon utan endast via mail och ändringen måste accepteras och bekräftas av arbetsledaren. En provstädning (  rekommenderade städfirmor stockholm) utfaller hos kunden endast en gång. D.v.s den allra första gången vi är hos kunden. Nästkommande städningar anses inte vara provstädningar, även om det sker av en annan person/ på en annan dag/tid. En provstädning har man endast en gång. Alla andra städningar som utförs hos kunden klassas som ordinarie städning och här gäller allmänna regler för städabonnemanget.

 

Vid sjukdom från Strykfritt AB:s sida gäller att kunden får bestämma om en vikarie kan accepteras. Nekas vikare ses inte detta som en avbokning och självklart är detta helt kostnadsfritt för kunden. Vikarie ordnas oftast men Strykfritt AB kan inte garantera personal när städningen ska utföras utanför kundens ordinarie städtid. Strykfritt AB erbjuder ingen kompensation när deras personal måste ställa in men kort varsel. Självklart gäller detsamma för kunden. Kunden drabbas inte av en kostnad när denne ställer in på kort varsel. Upplägget är gjort för respekt till att alla kan bli sjuka och inte alltid kan vara tillgängliga.

Ibland kan inte vikarie utlovas även under kundens ordinarie städtid. Arbetsledare lovar dock att informera i så god tid som möjligt om eventuella ändringar och hur dessa kan lösas. Vid en vikarie kan städkvalitén och städupplevelsen inte alltid garanteras med samma resultat som när en ordinarie personal kommer till kunden.

Precis som vid en provstädning så möter vikarien ett helt nytt städobjekt och man är ganska ofamiljär med samtliga städmoment. Därför ges ingen kompensation i form av tidsavdrag eller annan rabatt om kunden anser att städningen inte håller samma mått som vid ordinarie städning. Även om vissa städmoment blivit dåligt utförda eller inte alls utförda.

5. Tidsåtgång vid städ och städtid –  rekommenderade städfirmor stockholm

 

OBS! Notera gärna att tidsåtgången kan skilja sig markant på en och samma bostad beroende på hur ofta man har städning. Har man en bostad på 80 kvadratmeter kan den ta allt från 3 – 6 timmar att städa beroende på om man har  rekommenderade städfirmor stockholm varje, varannan eller var 4:e vecka. Ändring av städfrekvens ger i princip alltid en annan städtid. Den tidsuppskattning vi gör i våra prisexempel är alltid baserade på städning varannan vecka.

Även om Strykfritt AB kommer överens med kunden om 4 timmar städning kan det ibland ta 1-4 timmar längre vid första tillfället – vid provstädningen och även vid de närmaste efterföljande gångerna. Detta gäller för alla kunder, även om bostaden är välstädad. Vid en provstädning rådfrågas inte kunden om en tidsutökning utan kunden accepterar att tidstillägg görs utan godkännande. ( Gäller tidstillägg upp till 4 timmar och endast provstädningen – sedan informeras kunden om eventuell tidsökning).

Efter en provstädning ges en realistisk tid av Strykfritt AB hur lång tid Strykfritt AB uppskattar att det tar att städa kundens bostad. Har kunden önskat 4 timmar städning är inte detta alltid realistiskt om kunden har en stor lägenhet eller ett stort hus eller smutsigt helt enkelt. Eller om man önskar extra saker som tvätt och strykning och detta ryms inte i den uppskattade städtiden. Strykfritt AB vill poängtera att man ibland måste gå upp i städtid. Dock så upplyser man kunden om ändringen inför städtillfället efter provstädningen om hur man uppskattat tidsåtgången så kunden har chans att planera sin ekonomi.

Strykfritt AB behöver dock inget godkännande från kunden utan kunden meddelas via mail att tidsökningen kommer behövas för att man ska uppnå ett fullgott resultat.
Är kunden inte nöjd med tidsökningen ska detta meddelas senast 2 dagar efter att mailet skickats ut till kund och minst 5 dagar innan inplanerat städtillfälle. Strykfritt AB kommer då tillsammans med kunden fram till ett beslut som bägge parter kan acceptera. Kommer man inte överens kan Strykfritt AB välja att avsluta samarbetet. Önskar kunden extramoment som strykning och tvätt som inte ryms i städtiden har Strykfritt AB rätt att lägga på extratid i fall där man inte hinner med att städa klart och utföra de extramoment som kunden önskat. Detta oberoende om kunden ger sitt godkännande eller ej. Tidrapporteringen gäller för faktureringen. Kunden avsäger sig rätten att ifrågasätta tidsåtgången om vår anställd rapporterat in en viss tidsåtgång.

Strykfritt AB har utgångspunkten att alltid leverera bra resultat. Att inte ha möjligheten att göra en tidsökning omöjliggör ibland ett bra resultat enligt bolaget och därför har man möjligheten att avstå samarbetet med kund. Punktstädning är ej möjligt hos Strykfritt AB. Uppfattar Strykfritt AB att det behövs mer tid för ett fullgott resultat ska uppnås måste städtiden utökas eller vissa extramoment som strykning och tvätt tas bort. Dock är borttagandet av en del arbetsuppgifter ej möjligt att genomföra – bara extramoment kan tas bort. Samma sak gäller borttagandet av vissa utrymmen i hemmet. Resonemanget från Strykfritt AB är man ej kan rengöra halva eller en del av en kundens bostad och få en bra helhetsupplevelse på städningen.

Tidsåtgången för hem rekommenderade städfirmor stockholmen beror på väldigt många faktorer. Hur man möblerat, om man har barn och husdjur, om kunden ALLTID plockar upp efter sig eller låter Strykfritt AB göra detta – och mycket fler faktorer. Ingen kund är sig lik och kunden är helt införstådd med att t.ex. kundens granne – vars hus är större, kan ta kortare tid att städa än sitt eget hus, då det inte bara är en faktor som styr tidsåtgången. Kunden är därför införstådd med att beräkningen av städtid-åtgången av arbetsledaren från Strykfritt AB på kunden bostad är korrekt.

För att underlätta städningen och effektivisera den är det viktigt att kunden tillhandahåller bra städredskap och städmaterial samt håller allt i god kondition och ser alltid till att allt finns hemma enligt den materiallista som finns på Strykfritt AB:s hemsida under fliken provstädning. Det är viktigt att kunden har bra medel och bra städutrustning hemma. Gammal eller sliten städutrustning riskerar att skada t.ex. golv och andra ömtåliga ytor när sådan utrustning används. Ansvaret vid skador om städutrustningen varit skadad eller sliten är på kundens sida.

6. Städtid och städdag –  rekommenderade städfirmor stockholm

Får kunden en provstädningstid vecka 22, onsdag klockan 08.00 så kommer kundens fasta tid i fortsättningen vara onsdagar jämna veckor kl. 08.00 under hela abonnemanget. Byte av städtider och städdagar kan INTE göras. Det är extremt svårt att byta städtid och kunden har därför noga kontrollerat innan kontraktsskrivning att den valda veckan, dagen och tiden passar kunden och de boende i hushållet mycket bra. Bytet är svårt att göra då vår personal jobbar I veckokundsystem med två kunder per dag beroende på vecka. Byte till en annan vecka eller en annan veckodag är svårt då vår personal är helt fullbokad efter att
man byggt upp ett schema. Ett byte för kunden medför därför eventuellt byte av städmedarbetare men också eventuellt byte av arbetsledare. De gör att bolagets filosofi med att knyta en kontaktperson och en städmedarbetare till en kund går förlorad.
Kunden medger att den noga kollat upp att dennes städtid och städdag passar bra minst 3 månader framöver. Kunden är införstådd med att byten är extremt svåra att genomföra, speciellt om man har en omtyckt städmedarbetare. Väntetider på fredag förmiddagar kan vara över ett år. Strykfritt AB har två städpass per dag. Mellan 08-12 och mellan 13-17. Strykfritt AB kan tidigarelägga en del pass om schemat tillåter detta.

Eftermiddagspasset går också vid möjlighet och rådfrågning av arbetsledare att förlänga ett antal timmar, det går inte med förmiddagspasset. Kunden vet om problematiken runt en utökning av tid och kunden har därför kontrollerat med alla i hushållet, när kunden bokat en provstädning, och anpassat sitt krav efter hur det kommer att se ut i verkligheten. Strykfritt AB kan också komma till kunden innan utsatt tid. Detta gäller speciellt vid andra passet som redan kan börja kl. 10.00 utan kundens godkännande. Vill Strykfritt AB börja tidigare än så måste man ha kundens godkännande för varje gång. Varför Strykfritt AB ibland vill börja tidigare har att göra med att en städmedarbetare kan ha gångavstånd till det andra städobjektet och istället för att låta henne vänta i en timme eller mer så börjar hennes arbetspass direkt efter det första.

 

  1. Städmallen  – städupplägget –  rekommenderade städfirmor stockholmVid första städtillfället kommer en arbetsledare hem till kunden och man upprättar en städmall – kan vara muntligt om kunden så önskar. Upplägget eller städmallen används sedan under hela städabonnemangets tid. Normalt sett så jobbar Strykfritt AB utifrån sin ordinarie städmall som man hittar under fliken ”provstädning” på bolagets hemsida www.strykfritt.se. Städmallen kan naturligtvis justeras en del vid första genomgången tillsammans med arbetsledaren.

    Städmallen är dock ett fast inslag i städningen och eftersom Strykfritt AB erbjuder ett städabonnemang så utgår man från att städmallen kommer bestå under hela den period man är kund hos Strykfritt AB. Vissa små ändringar vid enstaka tillfällen går att genomföra. Men ändringar från månad till månad eller från gång till gång accepteras tyvärr ej. Alla ändringar av städmallen och städupplägget diskuteras med kundens arbetsledare och fastställt skriftligen via mail.

    Det går inte att ändra ordinarie städning för extra moment som stortvätt eller fönsterputs. Tidsåtgången för en hem rekommenderade städfirmor stockholm är beräknat utifrån att kunden har en regelbunden städning minst varannan vecka. Skulle man tillåta extra moment som t.ex. fönsterputs vid ett ordinarie städtillfälle så uppstår en situation där kunden går utan städning en månad. Det skulle göra att nästkommande hem rekommenderade städfirmor stockholm skulle i många fall ta betydligt längre tid än överenskommet. Därför sker alla extramoment som storstädning och t.ex. fönsterputs på extra tid utöver städabonnemanget.  Villkor för dessa extramoment tas direkt med arbetsledaren via mail.

 

Vid den första provstädningen utförs inga extramoment även om detta ingår i städmallens utformning. Extramoment är följande:

Fönsterputs

Ugn/Mikro/Frys/Kylskåpsrengöring

Tvätt och strykning

Tvätt och strykning kan sedan ingå i en ordinarie städmall. Vid mindre städobjekt kan
även en överenskommelse vara där man rengör ugn och mikro vid varje tillfälle. Prata gärna med arbetsledaren vid provstädningen. Strykfritt AB slänger hushållssopor men sorterar inte sopor och tar normalt inte hand om källsorteringen. Detta kan göras på extra begäran vid mån om tid och vid direkt överenskommelse via mail med arbetsledaren.

OBSERVERA!

Mötet med en arbetsledare är ett fast inslag i vårt samarbete. I och med upprättandet av en städmall är kunden tvungen att innan en provstädning uppge föremål som vi måste vara extra försiktiga med. Det kan handla om tavlor, figurer, vaser, böcker, HIFI-utrustning, tv-apparater, datorer, skärmar och alla andra värdefulla föremål. Självklart handskas Strykfritt AB:s anställda försiktig med alla föremål hos en kund men måste få veta om det finns saker som är extra ömtåliga eller föremål man måste handskas extra varsamt med. Mer om hur du som kund rapporterar in de moment Strykfritt AB städning Stockholm ska vara extra varsamma med hittas under punkt 14.